Strict Standards: mysqli::next_result(): There is no next result set. Please, call mysqli_more_results()/mysqli::more_results() to check whether to call this function/method in /app/connect.php on line 28

Strict Standards: mysqli::next_result(): There is no next result set. Please, call mysqli_more_results()/mysqli::more_results() to check whether to call this function/method in /app/connect.php on line 28

Strict Standards: mysqli::next_result(): There is no next result set. Please, call mysqli_more_results()/mysqli::more_results() to check whether to call this function/method in /app/connect.php on line 28
Pensjonat Mazury, Integracja, szkolenia - Hosteria
 • » Konferencje
 • » wypoczynek na łonie natury
 • » szkolenia firmowe
 • » Święta i imprezy okolicznościowe
Dla Firm

Charakter obiektu sprzyja swobodnej atmosferze wszelkiego rodzaju spotkań firmowych takich jak:

Szkolenia, konferencje, kursy, imprezy integracyjne.

Oferujemy:

 • - Przestronną salę szkoleniową

 • - Salę kominkową

 • - wygodne miejsca noclegowe

 • - specjalnie komponowane menu

 • - miejsce do spotkań na świeżym powietrzu

 • - relaks nad wodą

 • - organizację wycieczek

 

Współpracujemy z organizatorami niebanalnych atrakcji i zabaw sportowo-rekeacyjnych:

 

 • - Tajemnice podwodnego świata / nurkowanie z niespodzianką

 • - Leśne safari / bezkrwawe łowy z lornetką, podglądanie przyrody

 • - Paintabll, team building, konkurencje linowe

 • - Spływy kajakowe, quady, przejażdzki wozem, kuligi

 • - Prezentacje i degustacje miodów pitnych i win / spotkanie z Sommelierem

 • - Konkursy wędkarskie, turnieje rycerskie

Oraz firmami zapewniającymi oprawę muzyczną, serwis foto etc.

NA POTRZEBY FIRM WYNAJMIEMY CAŁY OBIEKT, ABY ZAPEWNIĆ MAKSIMUM SWOBODY I PRYWATNOŚĆI.

 

 

 

POL TIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku pensjonatu „Hosteria na Mazurach” położonego w miejscowości Okrągłe na działce ewid. o nr 54/4”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w pensjonacie „Hosteria na Mazurach”.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

·         poprawy środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza

·         poprawy wizerunku zarówno samego pensjonatu „Hosteria”, jak i gminy, w której jest położony

·         zwiększenia napływu turystów

·         rozwoju przedsiębiorstw z sektora turystycznego i gastronomicznego

·         rozwoju społeczno-gospodarczego regionu warmińsko-mazurskiego

·         podniesienia jakości życia społeczności lokalnej i regionalnej.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 067 337,57 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 716 995,60 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE
Z dnia 07.03.2018 ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja POL TIF
Sp. z o.o.", zwanego dalej „Projektem" dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, OŚ priorytetowa l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP".

1. Zamawiający:
POL TIF Sp. z o.o. Adres: 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 53C/88; oddział: OKRĄGŁE 1A 14-120, poczta DĄBRÓWNO NIP: 5213171024 REGON: 012583357

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego, w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Internacjonalizacja POL TIF Sp. z o.o.” związanego z internacjonalizacją działalności.
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) realizacja usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, tj Internacjonalizacja POL TIF Sp. z o.o., obejmujących w szczególności:
1. Analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
2. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych.
3. Analiza dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji,
4. Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych),
5. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.
6. Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
7. Rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).
b) opracowanie dokumentu MODEL BIZNESOWY związany z internacjonalizacją działalności zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik do Wniosku o dofinansowanie, Objętość Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie nie może przekraczać 50 stron. Wymagana czcionka Arial lub Calibri. Rozmiar czcionki — 11 punktów.
Dokument powinien być przygotowany w formie obrazującej przebieg realizacji usług doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń 0 charakterze strategicznym (pomiędzy Wykonawcą usług a klientem) - prowadzących do przygotowania finalnego Modelu biznesowego internacjonalizacji. Przygotowany Model biznesowy internacjonalizacji musi odzwierciedlać ten charakter doradztwa; kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego. Zatem zawarte w dokumencie analizy i rekomendacje nie powinny mieć charakteru nazbyt uniwersalnego, np. takiego, który można by odnieść do wielu przedstawicieli branży reprezentowanej przez Wykonawcę.
Wymaganymi elementami dokumentu MODEL BIZNESOWY, związany z internacjonalizacją działalności są:
A.1 Strategia przedsiębiorstwa
Należy wskazać krótkie uzasadnienie dla podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu internacjonalizacji, w szczególności:
- istotne okoliczności odnoszące się do bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej i rynkowej przedsiębiorstwa;
- oczekiwane efekty internacjonalizacji, wyrażające się w wizji przedsiębiorstwa w przyszłości.
Ponadto należy krótko scharakteryzować ewentualne inne ważne projekty, które będą towarzyszyć przedmiotowemu projektowi doradczemu dotyczącemu internacjonalizacji (szczególnie projekty o charakterze inwestycyjnym). Charakterystyka powinna obejmować:
 zakres i cele tych projektów;
 ich budżet przewidziany na lata, w których będzie realizowany niniejszy projekt doradczy dotyczący internacjonalizacji;
 stanu zaawansowania (etapu realizacji tych projektów);
wzajemnego wpływu przebiegu realizacji i efektów poszczególnych projektów strategicznych.
A.2 Doświadczenie przedsiębiorcy odnośnie internacjonalizacji
Należy krótko opisać dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Opis powinien odnosić się zarówno do wszelkich form internacjonalizacji (nie tylko do eksportu wyrobów lub usług), zarówno do stanu obecnego jak i przeszłości, zarówno do przedsięwzięć zakończonych sukcesem jak i niepowodzeniem.
Opis powinien wskazywać nabyte kompetencje i wiedzę odnośnie prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych oraz doświadczenia i wnioski z tych doświadczeń kluczowe ze względu na planowany przebieg niniejszego projektu internacjonalizacji i proponowany kształt nowego modelu biznesowego. Opis może odnosić się do doświadczeń innych podmiotów, które wraz z Wnioskodawcą stanowią jeden organizm gospodarczy, o ile model biznesowy przewiduje współpracę z tymi podmiotami w procesie internacjonalizacji.
A.3 Sposób opracowania założeń projektu dot. internacjonalizacji

a) Należy określić sposób w jaki Wnioskodawca zbadał swój potencjał internacjonalizacji na rynkach docelowych, w szczególności zaprezentować kryteria wyboru rynków docelowych odnoszące się w szczególności do identyfikacji grup docelowych na tych rynkach.
b) Jakie szczegółowe okoliczności (w szczególności: bariery wejścia na rynek, potencjał własny Wnioskodawcy, nasycenie rynku, działalność konkurencji, czynniki kulturowe, ekonomiczne, geograficzne i prawne) zostały wzięte pod uwagę i skąd Wnioskodawca czerpał wiedzę na temat aktualnej sytuacji rynków w tych obszarach szczegółowych (źródła danych i informacji opisowych)?
Przedstawiając informacje, o których mowa powyżej, należy równocześnie wykazać, że sposób przeprowadzenia badania potencjału internacjonalizacji na rynkach docelowych gwarantuje, że uzyskane wyniki stanowią wiarygodną, kompletną podstawę do formułowania rekomendacji realizacji działań prowadzących do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

Dodatkowo w przypadku, gdy dla zbadania potencjału internacjonalizacji Wnioskodawca wykorzystywał usługi świadczone przez doradców zewnętrznych należy wskazać zakres, termin, koszt i nazwę wykonawcy poszczególnych usług doradczych1.
B.1 Produkty (wyroby lub usługi) Wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji
Należy zaprezentować produkty (wyroby lub usługi) przedsiębiorcy, odnośnie do których przeprowadzone analizy lub badania potwierdziły ich odpowiednio wysoki potencjał w zakresie internacjonalizacji. Poszczególne produkty (lub grupy produktów) należy opisać w kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu (a), b), c),…), określając ich strukturę marketingową, tzn. zarówno istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na ich wizerunek rynkowy, w szczególności cech świadczących o ich konkurencyjności w kontekście eksportowym.
B.2 Wybrane, nowe rynki docelowe
W kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu (a), b), c),…) należy wymienić rynki zagraniczne (kraje, a w przypadku wielkich krajów – z możliwością wskazania określonych regionów danego kraju), na których planowe jest rozpoczęcie sprzedaży produktów wskazanych do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego rynku, powołując się na określone wyniki przeprowadzonych badań i analiz należy:
 opisać dotychczasową aktywność biznesową Wnioskodawcy na danym rynku;
 wskazać wszystkie istotne uwarunkowania (w tym zidentyfikowane bariery wejścia) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez Wnioskodawcę na danym rynku;
 wskazać produkty Wnioskodawcy przeznaczone do sprzedaży na danym rynku, określić i scharakteryzować segmenty klientów lub kontrahentów dla danego produktu na danym rynku i przedstawić syntetyczną wizję rozwoju sprzedaży na danym rynku (wraz z projekcją wolumenu i wartości sprzedaży);
 przedstawić informacje na temat produktów, z którymi produkt Wnioskodawcy będzie konkurował na danym rynku i ich oferentów oraz wskazać precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktów Wnioskodawcy na tym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych;
opisać (spójną z informacjami, o których mowa powyżej) koncepcję wejścia na dany rynek zagraniczny, w szczególności określić zakres i oszacowany czas oraz koszt niezbędnych do przeprowadzenia zadań (związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego na tym rynku).
B.3 Reorganizacja przedsiębiorstwa
Należy zaprezentować wynik przeprowadzonych analiz lub badań w postaci rekomendacji z zakresu:
 reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 inwestycji w środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;

 zoptymalizowanego modelu finansowania kosztów związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dot. internacjonalizacji oraz bieżących kosztów działalności eksportowej po wdrożeniu tego modelu biznesowego;
zarządzania zmianą (wskazanymi zmianami wewnętrznymi i całością procesu internacjonalizacji).

B.4 Zarządzanie ryzykiem w projekcie internacjonalizacji
Należy zaprezentować w sposób ustrukturyzowany ryzyka (zagrożenia i szanse) związane z projektem internacjonalizacji zidentyfikowane w przeprowadzonych analizach lub badaniach. Należy określić czy i jak oszacowane zostało prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki wystąpienia określonych rozmiarów ryzyka. Należy określić w jaki sposób przedsiębiorstwo przygotowane jest do zarządzania ryzykiem (np. w zakresie zaplanowanego bufora finansowego lub czasowego w planie zadań projektu internacjonalizacji, ustalenia strategii odpowiedzi w odniesieniu do zidentyfikowanych szans i zagrożeń).
C. Model biznesowy — stan obecny i propozycje zmian
Poszczególne zakresy tematyczne (ujęte we wskazanych poniżej 9-ciu punktach głównych) prezentowanych modeli biznesowego należy opracować zgodnie z metodologią tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera2.
W sekcji „Stan obecny” należy opisać elementy modelu biznesowego zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz aktualnie wdrażane zmiany modelu, które nie maja związku z projektem internacjonalizacji działalności, którego dotyczy niniejszy dokument. Poszczególne elementy danego punktu (np. kolejne zidentyfikowane segmenty klientów, kolejne kluczowe zasoby) powinny być prezentowane w oddzielnych podpunktach oznaczanych literami alfabetu (a), b), c), …).
Opis w sekcji „Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją” powinien czytelnie wskazywać zmiany modelu biznesowego, poprzez odwołanie do elementów sekcji „Stan obecny” (ad. a), ad. b), ad. c), ….) oraz ewentualne określenie zupełnie nowych elementów tego modelu, w związku z planowanych projektem internacjonalizacji, którego dotyczy niniejszy dokument – w oddzielnych akapitach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, jako kontynuacja listy z sekcji „Stan obecny”. Prezentując propozycje poszczególnych zmian dotychczasowego modelu biznesowego (również w odniesieniu do tych elementów, które nie będą podlegały zmianom) należy uzasadnić propozycję poprzez odwołanie do konkretnych wyników przeprowadzonych badań bądź analiz. Rekomendacje zawarte w części „Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją” muszą być spójne z rekomendacjami zawartymi w punktach B.2 – B.4. Wspólnie definiują one zbiór zadań (wraz z ich kosztem) prowadzących do realizacji celów szczegółowych, których finalnym rezultatem będzie przygotowany do wdrożenia model biznesowy internacjonalizacji.
Propozycje zmian muszą być zwieńczone określeniem mierzalnych celów (sekcja „Mierzalne cele”), tzn. należy wskazać, jakie mierzalne efekty i dokumenty będą poświadczały przygotowanie określonego elementu nowego modelu biznesowego. Oznacza to w szczególności, że rekomendacje, co do zasady, powinny mieć charakter ostateczny, być jednoznaczne i osadzone w konkretnych realiach rynków docelowych. W przypadku, gdy w punkcie B.2 wskazuje się więcej niż jeden rynek docelowy, należy wykazać różnice w celach lub w sposobie dokumentacji osiągniecia celów w odniesieniu do poszczególnych rynków docelowych. Przedmiotowe cele nie powinny być utożsamiane bezpośrednio z poniesieniem zaplanowanych kosztów realizacji projektu.
Przykłady mierzalnych celów:
 segmenty klientów – przygotowanie wzoru wyrobu X wraz z opakowaniem, dedykowanego dla nowego segmentu klientów (jako rezultat pogłębionych analiz rynkowych);
 oferowane wartości – uzyskanie certyfikatu ekologicznego X (zgłoszenie produktu Y do audytu certyfikacyjnego); opracowanie i wdrożenie (szkolenia) standardów obsługi klienta; wizualizacja cechy X na opakowaniach i w materiałach promocyjnych;
 kanały dystrybucji – uruchomienie platformy handlu elektronicznego z obsługą płatności typu X, Y i Z; udostepnienie aplikacji klienckiej na urządzenia mobilne;
 relacje z klientami – wdrożenie w systemie ERP firmy modułu „Social Collaboration”;
 struktura (źródła) przychodów – opracowanie wzoru umowy leasingu dla rynku X; opracowanie regulaminu karty lojalnościowej;
 kluczowe zasoby – podpisanie umowy najmu magazynu w kraju X, utworzenie działu eksportu (przygotowanie stanowisk pracy, zatrudnienie pracowników, opracowanie formularzy i procedur); uzyskanie certyfikatu X (wszczęcie procedury certyfikacyjnej); rozbudowa linii produkcyjnej o automat pakujący;
 kluczowi partnerzy – podpisanie umów z co najmniej jedną hurtownią materiałów X w każdym z regionów administracyjnych kraju Y; podpisanie umowy z dostawcą serwerów wirtualnych zapewniająca zakładane parametry techniczne, pozyskanie finansowania zewnętrznego działalności eksportowej (umowa faktoringu).
Szablon Modelu Biznesowego — stan obecny Szablon Modelu Biznesowego — projekt związany z internacjonalizacją
c) przedmiot działalności Zamawiającego:
Przedmiotem działalności POL TIF Sp. z o.o. są prozdrowotne usługi hotelarskie.

4. Warunki udziału w postępowaniu dot. realizacji przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert:
Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i potencjał w zakresie:
a. zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (Źródła) przychodów;
b. potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej Zamawiającego;
c. kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Zamawiającego;
d. zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know- how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zamawiającego, w tym doświadczenie posiadanego personelu; e, potencjalnego wpływu innych zadań, które będą realizowane przez Wykonawcę na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2 PARP (czy zadania te nie będą kolidować z możliwością terminowej realizacji usług zleconych przez Zamawiającego).
Dla potwierdzenia podanych informacji w niniejszym zapytaniu, odnośnie spełniania wyżej wymienionych wymogów minimalnych (pkt. 4) stawianych Wykonawcy usług w zakresie posiadanych kompetencji i potencjału, należy uwierzytelnić:
zobowiązanie i gotowość Wykonawcy do realizacji usług w maksymalnym terminie do 25.03.2018.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do dn. 25.03.2018. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacjom.
6. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe wymogi (kryteria). Zamawiający zastrzega sobie, iż rozpatrywane będę tylko te oferty spełniające wszystkie wymogi (kryteria) opisane poniżej:
Lp. WYMOGI (KRYTERIA) WAGA PUNKTOWA CENA CAŁKOWITA NETTO W PLN
1. całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia liczona wg wzoru:
C = najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia/
     cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia             x50 pkt
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W DNIACH
2. termin wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażony w dniach kalendarzowych (Od daty zawarcia umowy realizacyjnej), liczony wg wzoru
C =najkrótszy termin realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert/
     termin realizacji zamówienia wg badanej oferty                                       x50 pkt
Zamawiający w oparciu o powyższe kryteria wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Na tej podstawie Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Wykonawców takiej samej liczby punktów; Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
1) CAŁKOWITA CENA NETTO W ZŁ- maks. 50 pkt
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W DNIACH - maks. 50 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia - 100 pkt
Punkty za powyższe kryteria zostaną przyznane w oparciu o wagę punkową określoną w tabeli powyżej.
Suma punktów będzie liczona wg wzoru:
OCENA = CENA NETTO + TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

8. Sposób przygotowywania oferty
Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Do FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1) należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Potwierdzenie zobowiązania i gotowości Wykonawcy do realizacji usług - brak narzuconego formatu;
W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie, niezbędne jest dołączenie do oferty stosownego upoważnienia.

9. Termin, sposób i miejsce składania oferty:
Termin składnia ofert do 18.03.2018 Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2018
Sposób i miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej/kurierskiej w zamkniętej kopercie zaadresowanej z dopiskiem „Postępowanie konkursowe w ramach działania 1.2 PARPI' na adres.
POL TIF Sp. z o.o. Adres: 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 53C/88
lub na adres e-mail hosteria@onet.eu
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
10. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, gdyż poszczególne elementy będą możliwe do wykonania w miejscu pracy (oddziale) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji niektórych elementów zadania w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w podanym powyżej adres. Elementy, których realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego to część elementów planistycznych oraz konsultacyjnych prowadzonych na rzecz przedstawicieli Zamawiającego. O konieczności realizacji tych elementów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz indywidualnie ustalany będzie termin dogodny dla obu stron.

11. Informacje na temat zakresu wykluczenia
a) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą - czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
b) Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy,
c) Zamówienie udzielane jest w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.
d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. osiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
5. Spełniają pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

12. Brak powiązań kapitałowych i osobowych w celu uniknięcia konfliktów interesów
Z udziału w postępowaniu

Galeria Pokojów

 • pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii
 • pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii
 • pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii pokoje w Hosterii